Zippo Limited xuất Nhật

ZIPPO SONG SƯ ĐỐI ĐẦU 2BKG-LIHF

2,400,000 

Zippo Limited xuất Nhật

ZIPPO HOA VĂN MẠ VÀNG ĐEN 2GI-5KARA

2,500,000 

Zippo Limited xuất Nhật

ZIPPO HOA VĂN MẠ BẠC 2SI-5KARA

2,500,000 

Zippo Limited xuất Nhật

ZIPPO ARMOR XANH BĂNG TITAN 62TIBL-WAVE

2,600,000 
2,300,000 

Zippo Limited xuất Nhật

ZIPPO ARMOR HAO VĂN SÓNG ZBT-3-24

2,400,000 

Zippo Limited xuất Nhật

ZIPPO HOA VĂN CỔ HOA CỎ ZBT-3-91A

2,300,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO CHINESE LOVE 49022

1,700,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO LUXURY DIAMOND DESIGN 29671

3,200,000 
3,200,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO TUMBLED BRASS ARMOR 28496

850,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO HEXAGON DESIGN 49021

1,500,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO PATRIOTIC DESIGN 49027

2,200,000 
2,200,000 
1,500,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO BOLTS DESIGN 29672

2,700,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO ARMOR CROSS WAVE RIDGE 28544

1,700,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO ARMOR COILS 29422

1,500,000 

Zippo Amor - Vỏ dày

ZIPPO ARMOR 167 CLASSIC CHROME

650,000